Skip to main content

H1 Groen

<h1>H1 Groen</h1>
Geen bold tekst, geen extra classes.

H1 Zwart Groen

<h1><strong>H1 Zwart</strong> groen</h1>
Bold tekst voor zwart, geen extra classes.

H1 Goud

<h1>H1 Goud</h1>
Geen bold tekst, extra css class “alt-h”

H1 Zwart Goud

<h1><strong>H1 Zwart</strong> Goud</h1>
Bold tekst voor zwart, extra css class “alt-h”

H2 Groen

<h2>H2 Groen</h2>
Geen bold tekst, geen extra classes.

H2 Zwart Groen

<h2><strong>H2 Zwart</strong> groen</h2>
Bold tekst voor zwart, geen extra classes.

H2 Goud

<h2>H2 Goud</h2>
Geen bold tekst, extra css class “alt-h”

H2 Zwart Goud

<h2><strong>H2 Zwart</strong> Goud</h2>
Bold tekst voor zwart, extra css class “alt-h”

H3 Groen

<h3>H3 Groen</h3>
Geen bold tekst, geen extra classes.

H3 Zwart Groen

<h3><strong>H3 Zwart</strong> groen</h3>
Bold tekst voor zwart, geen extra classes.

H3 Goud

<h3>H3 Goud</h3>
Geen bold tekst, extra css class “alt-h”

H3 Zwart Goud

<h3><strong>H3 Zwart</strong> Goud</h3>
Bold tekst voor zwart, extra css class “alt-h”

H4 Zwart

<h4>H4 Zwart</h4>
Geen bold tekst, geen extra classes

H5 Zwart

<h5>H5 Zwart</h5>
Geen bold tekst, geen extra classes

H6 Zwart

<h6>H6 Zwart</h6>
Geen bold tekst, geen extra classes